Dane uczestnika programu Deker

  Jestem zainteresowany przystąpieniem do programu PWD Deker
  

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane podczas rejestracji jest MDM NT Sp. z o. o. (ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała) - dalej: MDM NT.
Ponadto, informujemy, że:

 • Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez MDM NT w celach:
 • przeprowadzenia Programu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • przeprowadzania akcji marketingowych w przyszłości (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • MDM NT wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym Uczestnik może kontaktować się drogą mailową na adres: iod@mdmnt.com jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez MDM NT przez okres udziału danego Uczestnika w Programie oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Programie. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności MDM NT z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu związanym z marketingiem bezpośrednim - dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, bądź do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
 • Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz MDM NT (obsługa administracyjna Programu, obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowa).
 • Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
 • Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 • MDM NT nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.